امروز شنبه 2 شهريور

لیست همایشهای درحال برگزاری :


عنوانشروع همایشپایان همایشپایان ارسال مقالهپایان ثبت نام 
دومین همایش ملی آموزش و یادگیری 1398/06/14 1398/06/14 1398/06/04 1398/06/06

لیست همایشهای برگزار شده :


عنوانشروع همایشپایان همایشپایان ارسال مقالهپایان ثبت نام 
اولین همایش ملی تازه های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 1396/12/04 1397/12/04 1397/12/10 1396/12/32
اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران 1395/12/05 1395/11/30 1395/11/30 1395/11/30