امروز شنبه 2 شهريور

ارتباط با دبیرخانه همایش

کد : 10027

شماره تماس دبیرخانه همایش: 32275071-035


آدرس پست الکترونیک: pajoheshi_iauardakan@yahoo.com


ارتباط با دبیر علمی همایشsmansoori06@gmail.com 

 

آدرس پست الکترونیک جهت ارسال تصویر فیش واریزی هزینه همایش: conf.maliardakan@yahoo.com