امروز شنبه 2 شهريور

هزینه های همایش

کد : 10026

 

افرادی که جهت همایش ملی آموزش و یادگیری مقاله ارسال می نمایند، حداکثر تا 3 روز پس از پذیرش اولیه مقاله، فرصت دارند هزینه مورد نظر را واریز نمایند.


افرادی که تمایل دارند بدون ارسال مقاله در همایش شرکت نمایند، حداکثر تا 6 شهریور ماه سال جاری فرصت دارند هزینه مربوطه را واریز نمایند.

 

هزینه های مورد نظر می بایست به شماره حساب 0105702787007 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان واریز و تصویر فیش مربوطه با درج نام و نام خانوادگی، کد مقاله ارسالی و عنوان همایش بر روی آن، به آدرس پست الکترونیک ذیل ارسال گردد: 

 

نکته: دانشجویان محترمی که جهت ارسال مقاله در این همایش ثبت نام می نمایند، لزوماً می بایست تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را نیز به انضمام فیش واریزی، به آدرس پست الکترونیک ذیل ارسال نمایند:  


آدرس پست الکترونیک: conf.maliardakan@gmail.com

 

به همراه داشتن اصل فیش واریزی، در روز برگزاری همایش الزامی است.


اعضای هیات علمی:

 

مقاله اول:220000 تومان

مقاله دوم و سوم : 80000 تومان

بدون مقاله (همراه با دریافت پکیج)130000 تومان

بدون مقاله (بدون پکیج)50000 تومان

 

دانشجویان:


مقاله اول: 150000 تومان

مقاله دوم و سوم: 50000 تومان

بدون مقاله (همراه با دریافت پکیج): 130000 تومان

بدون مقاله (بدون پکیج): 50000 تومان

 

آزاد:


مقاله اول: 220000 تومان

مقاله دوم و سوم: 80000 تومان

بدون مقاله (همراه با دریافت پکیج): 130000 تومان

بدون مقاله (بدون پکیج): 50000 تومان

 

نکته: ارسال اصل گواهی مقاله و یک عدد CD مجموعه مقالات برای سایر نویسندگان (به ازای هرنویسنده): 50000 تومان