امروز شنبه 2 شهريور

تقویم برگزاری همایش

کد : 10023

تاریخ های مهم:


آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 مرداد


آخرین مهلت واریز هزینه: حداکثر 3 روز پس از پذیرش اولیه مقاله


آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 6 شهریور


تاریخ برگزاری همایش: 14 شهریور